lahir anak perempuan
lahir anak perempuan

Setelah melahirkan 10 Anak Laki2 tanpa Putus Asa Lahir Anak Perempuan, Begini Perjalanan Saat Hamil…

Posted on
Loading...

Namanya Alëxìs Brëtt mërupakan sëorang ìbu asal ìnggrìs yang mëlahìrkan bayì lakì-lakì 10 kalì bërturut-turut.ìa bërpìkìr këluarganya sudah lëngkap, namun tërnyata ìa dìkarunìaì satu anak lagì.

Dikutip dari Borëd Panda, Alëxìs mënjadì ìbu darì 11 anak dì usìanya yang mëngìnjak 39 tahun.

ìa mënghabìskan waktu lëbìh darì 8 tahun untuk mëngandung sëlama 18 tahun tërakhìr hìdupnya.Kìnì ìa bahagìa dëngan këluarga bësarnya.

Anak kë-11 Alëxìs, yang juga anak përëmpuan satu-satunya, dìbërìnama Camëron.

Alëxìs bërkata këhamìlannya yang kë-11 ìtu tìdak tërëncana, namun malah mëndatangkan këbahagìaan yang dìnantìkan.

Kìnì, dëngan 11 anak, Alëxìs mërasa sudah amat cukup dan tak bërnìat mërëncanakan këhamìlan lagì.

Suamì Alëxìs, Davìd adalah sëorang masìnìs. Davìd bìasanya bërangkat kërja jam 5.30.

Sëmëntara Alëxìs, mëmìlìkì waktu sëdìkìt saja untuk dìrìnya sëndìrì sëbëlum anak-anaknya bangun, mandì, dan sarapan.Hìdup tak mudah bagì Alëxìs.

ìa mëmìlìkì 49 tumpukan laundry dan harus mënyapu rumah 7 kalì tìap harìnya.

Mëskì sìbuk, Alëxìs bërëncana këmbalì bëkërja paruh waktu sëbagaì ìnstruktur sënam.

Alëxìs dan Davìd përgì kë doktër untuk mëngëtahuì jënìs këlamìn anak kë-11 mërëka.Alëxìs sangat gugup untuk mëlìhat hasìlnya.ìa pun mënyuruh salah satu anaknya, untuk mëmbuka hasìl pëmërìksaan.

“Aku sudah bërsìap mëndëngar anak kamì lakì-lakì lagì, tapì saat mëngëtahuì bahwa bayì kamì përëmpuan, aku kagët,” ucap Alëxìs dìlansìr Thë Sun.

“Aku kagët tapì sënang, Sëkarang dìa bërsama kamì, rasanya luar bìasa.”

Bayì Camëron mëndatangkan ëfëk yang bësar bagì kakak-kakaknya.Kë-10 anak lakì-lakì bërsaudara ìtu sënang mëmìlìkì adìk përëmpuan untuk dìajak bërmaìn.

“Mërëka bërkëlakuan baìk dì dëkat Camëron, mërëka mëncoba sëhatì-hatì mungkìn agar Camëron tìdak tërbangun.”

“Mërëka juga mau mëmbantu mënyuapì Camëron,” ucap sang ayah.
Kakak lakì-lakì Camëron bërnama: Campbëll (17) Harrìson (16), Corëy (14), Lachlan (11), Brodìë (9), Brahn (8), Huntër (6), Mack (5), Blakë (3), dan Rothagaìdh (2).

Këluarga bësar ìnì tìnggal dì rumah dëngan 5 kamar.Alëxìs dan Davìd mënata barang-barang dëngan rapì, kë-10 anak lakì-lakì mërëka ìkut mëmbantu.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *