Wanita suka sepelekan, Begini Këjam di Balik Tas Mewah Hermes

Posted on
Loading...

Ada yang menarik sebagian besar wanìta sìapa yang tìdak tahu brand Hërmës. Hampìr banyak wanìta khususnya kalangan atas sangat mënyukaì produk-produk mëwah brand Hërmës.

Dan bahkan produknya dìburu untuk dìjadìkan ìnvëstasì jangka panjang. Namun kamu harus tahu bagaìmana cara produk mërëka dìbuat dëngan mëlakukan pënyìksaan tërhadap hëwan.

Tahun 2015, këkëjaman tërhadap hëwan dalam pëmbuatan tas Hërmës dìungkap organìsasì përlìndungan hëwan, PëTA (Pëoplë for thë ëthìcal Trëatmënt of Anìmals).

Salah sëorang anggota yang mënyamar bërhasìl mëndapatkan buktì vìdëo këkërasan tërhadap alìgator dan buaya yang akan dìambìl kulìtnya untuk dìjadìkan sëjumlah produk mërëk asal Prancìs ìtu.

Pëngambìlan gambar tërsëbut dìlakukan dì dua pabrìk pëtërnakan, yaknì dì kota Tëxas, Amërìka Sërìkat dan nëgara Zìmbabwë.

“Kamì mëngambìl 42 rìbu kulìt sëtìap tahunnya. Jadì kamì adalah produsën kulìt buaya tërbësar dì dunìa. Kamì mënyuplaì përusahaan dì Prancìs yaìtu Hërmës,” ujar Dìrëktur Opërasìonal Padënga, Charlës Boddy.

Darì vìdëo tërlìhat jìka hëwan-hëwan malang ìtu dìpëlìhara dì lìngkungan yang tìdak sëhat. Mërëka dìsìmpan dì sëbuah kolam darì bëton yang aìrnya pënuh dëngan kotoran.

Tak hanya ìtu saja, këkëjaman yang lëbìh parah tërjadì saat mërëka akan dìambìl kulìtnya. Tërlìhat bìla para buaya dan alìgator langsung dìtusuk dëngan pìsau dalam këadaaan yang sëpërtìnya masìh sadar.

Dìkutìp darì sìtus Mìrror, hal tërsëbut dìlakukan karëna alat pënyëtrum yang bìasanya dìgunakan untuk mëlumpuhkan mërëka tìdak bìsa dìtëmukan.

“Orang-orang mëmbayar ratusan poundstërlìng untuk aksësorì ìtu, tapì rëptìl dalam pabrìk yang këjam dan mënjìjìkkan ìnì harus mëmbayar harga yang palìng nyata.

Pëngungkapan PëTA tërhadap pënyëdìaan Hërmës dì Amërìka Sërìkat dan Afrìka mëngungkapkan bahwa dalam sëtìap jam tangan Hërmës dan tas Bìrkìn bërartì ada makhluk yang mëngalamì këhìdupan mënyëdìhkan,” kata dìrëktur Pëta, Mìmì Bëkhëchì.

PëTA pun mëngharapkan agar Hërmës bërhëntì mënggunakan kulìt buaya sëbagaì matërìal darì produknya. Namun jìka tìdak bìsa, dìsarankan agar para pëkërja mëmastìkan bìla hëwan-hëwan tërsëbut sudah matì sëbëlum dìsayat.

Tërkaìt dëngan tuduhan pënyìksaan tërhadap hëwan tërsëbut, Hërmës mëngaku akan mënìndaklanjutì kasus ìnì jìka tërbuktì ada yang mënyalahì prosëdur.

“Sëmua kulìt yang dìgunakan Hërmës bërsumbër darì pëtërnakan dì mana Hërmës mënuntut kondìsì përtanìan tërbaìk yang sësuaì dëngan përaturan ìntërnasìonal.

Aturan-aturan ìnì dìbuat dì bawah naungan PBB yang bërmanfaat bagì përlìndungan buaya. Hërmës tërus mëmvërìfìkasì sëmua prosëdur. Sëtìap oknum akan dìtanganì dan dìkënakan sanksì,” jëlas salah satu juru bìcara Hërmës.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *