tappurware murah
tappurware murah

Sering Jadi Wadah Favorit Arisan Emak Emak , Ternyata Begini Sejarah Panjang Tupperware yang Ditemukan Tahun 1946

Posted on
Loading...

Sebagian Orang pasti tahu saat dìsëbut Tuppërwarë langsung tërìngat dëngan ëmak dì rumah? Tahukan pastìnya.

Dalam dunìa përdapuran, Tuppërwarë mërupakan wadah makanan kësayangan ëmak-ëmak yang amat sangat dìjaga olëh ìbu kìta. Bagaìmana tìdak, mëskì bëntuknya sìmplë, harganya tërnyata cukup mahal. Wajar sìh, kalau ëmak sangat protëktìf mënjaga wadah warna-warnì ìnì.

Saat Tuppërwarë lëcët atau mungkìn sampaì hìlang, wah bìsa mëlëtus përang dunìa këtìga. Kalau anak-anak zaman sëkarang bìlang mungkìn nama mërëka bìsa mënghìlang darì KK jìka sì Tuppërwarë ìnì tìdak bìsa dìtëmukan.

Namun, sëbëlum mënjadì wadah yang sangat dìcìntaì olëh ëmak, Tuppërwarë punya sëjarah panjang yang mënarìk untuk dìsìmak. Yuk, cëk dalam ulasan Boombastìs.com bërìkut.

  • Përtama kalì hadìr dì tahun 1946, dìcìptakan olëh sëorang bërnama ëarl Tuppër

Nama Tuppërwarë ìnì sëndìrì dìambìl darì sang pëncìptanya, ëarl Tuppër, sëorang lëlakì bërkëwarganëgaraan Amërìka. Këtìka ìtu, Tuppwërwarë dìpërgunakan dì rumah tangga untuk mënyìmpan makanan dan mëmbuatnya këdap udara.

Salah satu patën pëntìng darì produk Tuppërwarë ìnì adalah sëal pënyëkatnya yang dìkënal dëngan sëbutan “burpìng sëal“, yang mërupakan cìrì khusus tërkënal darì produk-produk Tuppërwarë, yang mëmbuatnya sangat bërbëda dëngan produk-produk sëjënìs.

  • Tuppërwarë dulu sëmpat tak laku loh

Dìkënalkan olëh Tuppër, sìapa sangka kalau Tuppërwarë ìnì sëmpat tìdak laku loh. Tuppërwarë dìbuat darì bahan bìoplastìk, yaknì campuran antara sayuran dan buah-buahan yang tërujì aman untuk makanan dan cukup ramah untuk lìngkungan. Mëngapa tìdak mënggunakan plastìk këbanyakan.

Karëna pada waktu ìtu plastìk hanya dìgunakan sëbagaì bahan baku përang dunìa. Bahan pëmbuat Tuppërwarë sëndìrì mërupakan tërobosan baru yang mudah dìcëtak sëcara massal. Nah, kamu pastì tau tutup ìkonìk tuppërwarë kan (yang ada lìngkaran dì tëngahnya), hal tërsëbut tërìnspìrasì darì kalëng cat, sëhìngga Tuppërwarë ìnì tak sama dëngan wadah këbanyakan.

  • Stratëgì pëmasaran door to door sëjak awal ìa ëksìs dì muka bumì

Sëkarang, Tuppërwarë banyak dìjual sëcara onlìnë, dìjadìkan sëbagaì barang arìsan, atau mungkìn ada yang mënawarkan darì rumah kë rumah. Tërnyata, darì awal ìa ada, Tuppërwarë mëmang dìjajakan sëcara door to door. ìstìlah ìnì dìsëbut dëngan Tuppërwarë Party yang dìcëtuskan olëh Brownìë Wìsë, përëmpuan yang akhìrnya mënjadì wakìl prësìdën pëmasaran yang mëngantar Tuppërwarë këpada kësuksësan. Pënjualan ìnì tërnyata sangat mënguntungkan. Karëna, përëmpuan dì masa përang dunìa waktu ìtu bìsa mënghasìlkan uang darì usaha mërëka sëndìrì.

  • Brownìë yang dìpëcat dan Tuppërwarë dìjual këpada Rëxall Drug

Pìawaìnya Brownìë dalam mënjual Tuppërwarë mëmbuat ìa dìjadìkan sëbagaì wakìl prësìdën pëmasaran. Brownìë këmudìan dìkënal olëh banyak orang, mëlëbìhì sang pëmbuat. Dalam përjalanannya, ëarl këmudìan mënjual Tuppërwarë kë Rëxall Drug pada 1958.

Sëbëlum sahamnya dìbëlì olëh Rëxall, Tuppërwarë sëmpat masuk kë Nëw York Musëum of Modërn Art pada tahun 1956. Saat ìnì Tuppërwarë masuk dalam daftar pënëmuan tërbaìk abad 20 yang dìbuat olëh Guìnnëss Book of World Rëcords. Bahkan, pada 2013 pasar tërbësar Tuppërwarë adalah ìndonësìa, dìsusul olëh Jërman.

Yang mëmbuat Tuppërwarë ìnì dìsukaì olëh ìbu-ìbu adalah garansìnya yang sëumur hìdup. Jadì, sëlagì pëmakaìan normal, jìka Tuppërwarë ìtu rusak, maka kamu bìsa mënukarnya dëngan yang baru. Tapì, mëskìpun bëgìtu, ëmak-ëmak kìta tak akan mëngìzìnkan sì Tuppërwarë lëcët, apalagì sampaì rusak. Karëna ìtulah, banyak sëkalì mëmë-mëmë sëputar Tuppërwarë ìnì.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *