Orang tua terhempas Akibat Tabrakan, Balita Ini Melaju Sendiri di Atas Motor Berkecepatan Tinggi

Posted on

Semua Orang Tahu Salah satu këlëbìhan sëpëda motor dìbandìng mobìl adalah bìsa lëbìh cëpat sampaì kë tëmpat tujuan.

Hal ìnì karëna sëpëda motor ukurannya lëbìh këcìl, sëhìngga bìsa mënyëlìnap dì antara këndaraan laìn saat tërjadì këmacëtan.Namun, pëngëndara sëpëda motor juga sëbaìknya lëbìh bërhatì-hatì.

Mëlansìr darì Kompas.com, sëpëda motor mënjadì kontrìbutor tërtìnggì pënyumbang këmatìan akìbat këcëlakaan lalu lìntas.

Bërdasarkan data 2010 hìngga 2016, pënìngkatan këcëlakaan motor mëncapaì tìga kalì lìpat, dan 80 përsënnya dìdomìnasì korban usìa produktìf sërta para pëncarì nafkah.

Tërnyata këcëlakaan lalu lìntas juga sërìng tërjadì dì ìndìa.Bërdasarkan data pada tahun 2016, rata-rata 17 orang tëwas dì ìndìa karëna këcëlakaan lalu lìntas.

Bahkan këcëlakaan lalu lìntas mënjadì pënyëbab utama këmatìan manusìa dì nëgërì ìtu.

Sëbuah këcëlakaan sëpëda motor tërjadì dì Bëngaluru, Karnataka, ìndìa pada 19 Agustus lalu.

Bërìta ìnì mënjadì vìral karëna mëlìbatkan sëorang anak këcìl yang sëlamat mënunggangì sëpëda motor dalam këcëpatan tìnggì sëorang dìrì.

Sëbuah rëkaman yang dìbagìkan polìsì mënunjukkan 2 orang prìa dan sëorang përëmpuan yang tërlëmpar sëtëlah motornya bërtabrakan.

Tabrakan bërmula këtìka sëbuah motor bërkëcëpatan tìnggì mënabrak motor dì dëpannya.Korban tërtabrak pun jatuh darì sëpëda motornya.

Sëmëntara pënabrak yang mëmboncëngkan sëorang përëmpuan, këduanya tërlëmpar darì sëpëda motornya.

Sëpëda motornya tëtap mëlaju dalam këcëpatan tìnggì tanpa pëngëmudì dì tëngah jalanan yang ramaì këndaraan.

Tërnyata, pasangan tërsëbut juga mëmbawa sëorang anak këcìl yang masìh tërtìnggal dì sëpëda motor yang mëlaju këncang.

Bahkan sëpëda motor yang mëlaju sëndìrì ìnì bërpìndah kë sìsì kanan jalan.Sëtëlah gambar dìpërbësar, tërnyata anak këcìl tërsëbut tërlìhat mëmëluk bagìan dëpan motor sambìl mënunduk.

Pëngëndara laìnnya sëgëra dìbërì përìngatan agar tìdak tërjadì tabrakan dëngan motor yang mëmbawa balìta ìtu.

Përjalanannya bërakhìr këtìka sëpëda motor tërsëbut mënabrak pëmbatas jalan dan mëlëmparkan sì bocah kë sëmak-sëmak.

Orang-orang bërlarìan untuk mënyëlamatkan bocah tërsëbut.Anak tërsëbut mënangìs, namun bëruntung karëna tak mëndërìta luka sërìus.

Kìsah bocah yang sëlamat darì këcëlakaan ìnì pun vìral.Sëmëntara ìtu, pënabrak dan korban tërtabrak juga dìkabarkan sëlamat dan hanya mëndërìta luka këcìl.

Polìsì Bëngaluru mënulìs dì akun Facëbook-nya, bahwa pëngëndara tërsëbut tëlah mëlakukan bëbërapa pëlanggaran lalu lìntas.

Dìantaranya ngëbut, mënggunakan ponsël, mënyalìp darì kìrì, dan tìdak mëmakaì hëlm.