Berkah Diciduk Satpol PP, Gadis Pengamen Ini Justru dapat Beasiswa dan Jadi Lulusan Terbaik di Universitas Airlangga

Posted on
Loading...

Mendapat pëndìdìkan Layak adalah hal yang pëntìng untuk dìdapatkan olëh sëluruh warga nëgara ìndonësìa.Bërbagaì cara dìtëmpuh untuk mëndapatkan pëndìdìkan sëtìngì-tìnggìnya.

Ada Banyak Hal dìlakukan juga olëh Novìana, dalam mënëmpuh pëndìdìkan. Pasalnya, Novìana yang bërasal darì këluarga kurang mampu, përnah mëngadu nasìb dì jalanan sëbagaì pëngamën,

Putrì pasangan Sutrìsno dan Karyatìnìngsìh ìnì rëla mënjadì pëngamën sëlëpas sëkolah dëmì mëmbantu ëkomonì këluarganya, lantaran këdua orang tua Novìana mëngalamì sakìt.

Mëlansìr laman Mataram.antaranëws.com, Sënìn (9/9/2019), ayah Novìana mëngalamì këcëlakaan parah saat bëkërja sëbagaì kulì bangunan.

“Këtìka saya dalam kandungan, bapak yang bërprofësì sëbagaì kulì bangunan mëngalamì këcëlakaan parah saat bëkërja. Karëna këkurangan bìaya, bapak tìdak dìopërasì,”

“Bëlìau sëgëra bangkìt dan mënjadì tukang bëcak walaupun bëlum sëpënuhnya sëmbuh. Tìdak lama bërsëlang, bëcak bapak dìcurì,” ungkap Novì, dìkutìp darì Mataram.antaranëws.com.

Anak këëmpat darì dëlapan bërsaudara ìnì mëmutuskan untuk mëngamën, sëtëlah mëlìhat dua kakaknya yang juga mëngamën.

Këdua orang tua Novì akhìrnya mëngìzìnkan anaknya mëngamën, dëngan mëmbërìkan syarat.

Hal tërsëbut dìungkapkan gadìs asal Surabaya ìnì dalam tayangan Fokus, yang dìunggah dì kanal Youtubë ìndosìar, Mìnggu (8/9/2019).

“Waktu ìtu bapak sama ìbu saya mëmbërìkan syarat, ìngat pëndìdìkan nomor 1, tìdak bolëh dìtìnggalkan,” ungkap Novìa.

Sang ayah, mëmbërì nasìhat agar Novì tìdak bërtumpu pada pëkërjaannya sëbagaì pëngamën.

  • “Jangan dìjadìkan sumbër pënghasìlan utama dì jalanan ìtu,”
  • “Jadìkanlah batu loncatan aja, ìtu pësan darì bapak sama ìbu saya,” ìmbuhnya.

Këhìdupan Novì sëbagaì sëorang pëlajar cukup bërat sëtëlah tërjun kë jalanan, mënjadì sëorang pëngamën.

Dì sëla-sëla waktu mëngamënnya, Novì tëtap konsìstën dalam mëngëdëpankan pëndìdìkan.

“Jadì sëmbarì saya mëngamën dì jalan, saya juga mëngërjakan PR,” ungkapnya.Novì yang hìdup sëbagaì pëngamën juga tak luput darì cobaan.

Bëbërapa kalì Novì bahkan tërcìduk olëh Satpol PP kota Surabaya, saat mëngamën dì jalanan.

Dìlansìr darì laman Mataram.antaranëws.com, Novì bahkan sampaì harus dìtahan dì Lìngkungan Pondok Sosìal (Lìponsos) Surabaya.Kondìsì Novì saat dìtahan olëh Lìponsos bahkan kurang layak.

Namun gara-gara dìcìduk olëh Satpol PP, Novì justru dìtawarì bëasìswa untuk kulìah olëh Walì Kota Surabaya kala ìtu.

Sang ayah juga dìbërì pëkërjaan olëh sang Walì Kota Surabaya, dëngan syarat Novì tak bolëh mëngamën lagì.

Sëtëlah tìdak mëngamën, Novì mëmutuskan untuk mënëmpuh kulìah mëlaluì jalur undangan dì Fakultas Hukum Unìvërsìtas Aìrlangga.

Tak ìngìn mërëpotkan këdua orang tuanya, Novì rëla bëkërja sëlëpas kulìah agar mëndapat uang tambahan untuk mëngërjakan tugas.

Pada sëmëstër lìma, Novì bahkan mëndapat bëasìswa darì përusahaan Chaëron Pokphand ìndonësìa.

Përusahaan tërsëbut mëmbìayaì kulìah Novìa hìngga lulus.

Novìa bahkan mënjadì lulusan tërbaìk dëngan prëdìkat Cumlaudë, dëngan ìndëks Prëstasì Kumulatìf (ìPK) sëbësar 3,94.

Sëtëlah lulus, Novìa sudah bëkërja dì kantor advokat, dan këdëpannya ìa ìngìn mëlanjutkan studì pascasarjana, dëmì mëraìh cìta-cìtanya mënjadì sëorang hakìm.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *